Micro.blog

smithtimmytim
smithtimmytim

I’m in a sexy french depression.

smithtimmytim.com
In reply to
jsonbecker
jsonbecker

@smithtimmytim ah, ennui, my body’s favorite emotional state.